وقتي كه تاريخ انقضاي يك دامنه‌ي اينترنتي فرا مي‌رسد، دوره‌ي آوانس (Grace Period) آغاز مي‌شود، كه طي آن هنوز به مالك قبلي اجازه داده ميي‌شود كه آن را تمديد كند. در يكي دو هفته‌ي اول اين دوره سايت‌ها و پست‌هاي الكترونيك مبتني بر اين دامنه فعال باقي خواهند ماند. طول زمان اين دوره در شركت‌هاي مختلف ثبت كننده‌ي دامنه (Registrar) متفاوت است ولي در اكثر موارد اين دوره بيشتر از يك ماه است ولي حداكثر آن 45 روز مي‌باشد.

پس از سپري شدن اين دوره شركت ثبت كننده آن را آزاد مي‌سازد ولي دامنه همچنان در دست دفتر ثبت نام‌هاي اينترنتي (Registry) باقي خواهدماند. اين زمان كه به دوره‌ي آزادسازي (Redemption Period) موسوم است، 30 روز به طول مي‌انجامد.

بعد از پايان اين دوره، دوره‌ي حذف فرا مي‌رسد كه در آن طي مدت 5 روز دامنه حذف مي‌شود. پس از گذشت اين زمان دامنه دوباره قابل ثبت خواهدبود.