بعضي از شركت‌ها و مؤسّساتي كه در زمينه‌هاي گوناگون از روش‌ساز خدمات دريافت داشته‌اند، عبارتند از:

  • سازمان اتكا

  • دانشگاه تهران - سايت آموزش مجازي

  • سارمان آموزش و پرورش استان كرمان

  • سازمان آموزش و پرورش استثنايي

  • مؤسّسه‌ي شهيد آويني