اين قرارداد در تاريخ 01/02/ 1383 مابين مؤسسه‌ي روش‌ساز از يك‌سو به عنوان رزرو كننده و آقاي بهمن نصيري به نشاني پست الكترونيك b_n@yahoo.com از سوي ديگر به عنوان متقاضي منعقد مي‌گردد.

1- موضوع قرارداد: رزرو دامنه‌ي اينترنتي mydomain.com از تاريخ اعلام وصول پرداخت وجه قرارداد توسط متقاضي به مدّت 1 سال شمسي.

2- رزروكننده تعهّد مي‌كند كه اگر در طي مدّت قرارداد دامنه‌ي اينترنتي موضوع قرارداد آزاد شود آن را براي متقاضي و به نام وي ثبت كند و نتيجه را از طريق پست الكترونيك متقاضي به اطلاع وي برساند. رزرو‌كننده نهايت سرعت خود را در اين راستا به كار خواهد برد ولي اگر به هر دليل هر شخص حقيقي يا حقوقي سريع‌تر از رزرو كننده اين دامنه را ثبت كند، رزرو كننده مسؤول نخواهد بود.

3- چنانچه در طي مدّت قرارداد دامنه‌ي اينترنتي موضوع قرارداد آزاد نشود، رزروكننده در قبال اين قرارداد تعهّدي نخواهد داشت.

 

4- متقاضي متعهّد مي‌شود كه حدّاكثر ظرف مدت يك هفته بعد از تاريخ عقد قرارداد مبلغ قرارداد را كه به ميزان 240.000 ريال مي‌باشد، به حساب رزرو كننده واريز كند و از طريق ارسال شماره‌ي فيش پرداختي در سايت اينترنتي مؤسسه‌ي روش‌ساز پرداخت آن را به رزروكننده اعلام كند. بديهي است كه به محض تأييد وصول مبلغ از طرف بانك، مدّت قرارداد آغاز خواهد شد.

تبصره: در صورت عدم ارسال شماره‌ي فيش پرداختي از طرف متقاضي در مهلت مقرّر در اين ماده، قرارداد خود به خود فسخ خواهد شد و هيچ تعهّدي براي هيچ‌يك از طرفين نخواهد بود.

5- در صورت تجاوز متقاضي به نام‌هاي تجاري مسؤوليتي متوجه رزرو كننده نمي‌باشد.

6- تأييد الكترونيكي اين فرم به منزله‌ي قبول شرايط مندرج در قرارداد و امضاي آن است و تمام تعهّدات قانوني را براي طرفين قرارداد الزام‌آور مي‌سازد.